„Cliärref virubréngen!“ de Walprgramm vun de Piraten

Niewt eisem nationale Kaderprogrammmodern. fair. transparent, hunn d’Cliärrwer Piraten och en eegenen, lokale Walprogramm.

Ënnert dem Motto „Cliärref virurbréngen!“ präsentéiere mir eis Iddien fir eng modern Fusiounsgemeng, déi dem Label „#FutureHub vum Norden“ gerecht gëtt, a wou Transoarenz a Biergerbedeelegung grouss geschriwwen gëtt.

De komplette Walprogramm fannd dir hei: Cliärref virubréngen! Fir eng modern a fair Gemeng. (PDF, 785kb)
Eng franséisch an eng däitsch Iwwersetzung ass geschwënn accessibel!

Wëllkomm!

Häerzlech Wëllkomm op der Säit vun der Cliärrefer Piraten!

Alles ronderëm eise Programm fir d’Gemengewalen 2017 souwéi eis Virstellungen vun enger dynamescher a moderner Gemeng fënns de an Rubrik „Programm“!

WiFi fir Cliärref!

Gëschter huet d’Europäesch Kommissioun en Aktiounsplang decidéiert, mat deem bis 2019 eng ronn 120 Milliounen Euro fir ëffentlech a fräi WiFi-Réseauen finanzéiert solle ginn.

Zil ass et, datt e kierzester Zäit d’Bierger an 6000 bis 8000 Gemengen an der EU onproblemateschen Accès zu séierem Internet kréie sollen. Dëst virun allem an ëffentleche Gebaien, Bibliothéiken, Muséeen etc.

D’Piraten vertrieden zënter eiser Grënnungen d’Opfaassung, datt dëst e wichtegen Déngscht um Bierger ass.

Zousätzlech giff eis Gemeng duerch dës Offer zousätzlech un Attraktivitéit fir Touriste gewannen.

Mam Usproch, de Futurehub am Norden ze ginn, muss Cliärref sech konsequent virunentwéckelen. Mir fuerderen dofir vum Gemengerot, am Kader vum #WiFi4EU eng Kandidatur anzereechen, fir dës Entwécklung virunzedreiwen.

Grënnung vun der Sektioun Cliärref

Och wann d’Piraten an de leschte Méint net ganz inaktiv an der Gemeng waren, sou ass et dach elo un der Zäit, eist Engagement ze offizialiséieren.

Dëse Samsden, den 22. Abrëll wäerten mir am Kader vum Landeskongress eis Sektioun zu Cliärref grënnen!

D’Grënnungsversammlung fënnt um 11.00 Auer am Cliärrwer Schlass statt. Jiddwer interesséierten Bierger ass häerzlech Wëllkomm!

Ween nach séier Member wëll ginn, kann sech roueg op ahoi@piratepartei.lu mellen.

Wat: Grënnungskongress vun der Sektioun Cliärref
Wou: Cliärrwer Schlass
Wéini: Samsden, 22. Abrëll um 11h00

Eng nohalteg Ëmweltpolitik fir Cliärref!

Als eng Naturparkgemeng, déi net nëmmen op touristeschem Plang vun de flotten Naturlandschaften profitéiert, mee och duerch d’Agrikultur gepreegt ass, hu mir alleguerten och nach e vill méi elementart Interessi un enger gesonder Ëmwelt: wann et eisem Ökosystem gutt geet, geet et och eis gutt!

Mir brauchen eng aktuell Bestandsopnahm

Als Pirate schwätze mer eis géint jiddwer muttwëllegen Agrëff an eis Ëmwelt an, deen eisen Ökosystem nohalteg schuede giff. Mir wëllen dofir am nächste Gemengerod eng Analys an Optrag ginn, déi beschreiwt, wéi et ëm d’Ëmwelt an eiser Gemeng bestallt ass, fir esou an Zukunft bei neie Projeten besser aschätzen ze kënnen, wat a welcher Ausféierung op wéi enger Plaz ëmgesat kann an dierf ginn.

Méi Investitiounen an erneierbaren Energien

Et ass well eng Selbstverständlechkeet, datt mer méi am Beräich vun den erneierbaren Energie musse maachen. D’Cliärrwer Piraten wëllen hei all Projet ënnerstëtzen, deen eis méi onofhängeg vun den „alen Energien“ mécht.

D’Gemeng muss do awer och scho bei sech selwer ufänken. Mir fuerderen dofir, datt all eis Gemengegebaier mat Solarpanelen ausgerëscht  an Altbauten sanéiert ginn, do wou et méiglech ass mat staatlecher Ënnerstëtzung.
Bei neien ëffentleche Gebaier soll den Aspekt vun engem ëmweltschounenden Betriib esou gutt wéi méiglech an d’Planung afléissen.

D’Verkéierssituatioun verbesseren

Natierlech dréiht och eng besser Verkéierssituatioun zu enger méi gesonder Ëmwelt bäi. Mir wëllen mam Projet „Cliärref-Bus“, enger Bus-Linn déi all eis Dierfer an der Gemeng matenee verbënnt, eng attraktiv Offer bidden, fir op den Auto ze verzichten.

Doriwwer eraus soll virun allem den Transitverkéier aus eisen Uertschaften.

Wann d’Transversale bis fäerdeg gestallt ass, soll Cliärref e Shared Space kréien. Uertschaften ewéi Mamer oder Haren an Holland weisen, datt et geet! An dëser verkéiersberouegter Zon, déi sech eisen Iddien no vun der BeNeLux-Plaz duerch d’Grandrue bis bei d’Altersheem erstrecke soll, deele sech d’Foussgänger an d’Autoen resp. Busser gläichberechtegt d’Strooss. D’Strooss gëtt nivelléiert: Schluss mat enken Trottoiren!

Ma och an aneren Uertschaften ass esou e Konzept virstellbar. Hei soll d’Gemeng mat de betraffenen Awunner en Dialog ustoussen an bei engem Konsens de Projet zesumme mat hinnen ëmsetzen.

Urban Gardening

Als ländlech gepreegten Gemeng ass d’Agrikultur an d’Natur fir eis Gemeng immens wichteg. Dëst wëlle mer och eise Jéngste vermëttelen. Zousätzlech zu der schonns bestoenden pädagogeschen Offeren vun der Robbescheier, wëlle mer ë.a. um Terrain vun der Reiler Grondschoul, mee awer och zu Cliärref e Pilotprojet vun engem „Urban Gardening“ ustoussen. Hei handelt et sech ëm Gemeinschaftsgäert, déi vun de Schoulklassen resp. vun den Awunner zesummen gepfleegt ginn, dëst ënner Berodung an Mathëllef vun eise Gemengenaarbechter.

Mir wëllen an deem Kontext och eng Iddi aus der Integratiounskommissioun ëmsetzen, déi op dësem Wee d’Inklusioun vun neien Awunner an Schutzsichenden förderen giffen.

Bei Interessi soll d’Gemeng och den Urban Gardening an den aneren Dierfer an eiser Gemeng förderen.

Eng propper Loft!

Déi lescht Joeren hu gewisen, datt eis Industriezonen ëmmer méi staark ausgebaut ginn. Mir setzen eis fir Kompensatiounsmoossnamen an a fuerderen eng verstäerkten Iwwerwaachung vun der Loftqualitéit. Och eng d’Protectioun vum Kaméidi an d’Belaaschtung vun de Gebidder ronderem muss am Aa behale ginn.

Privat Initiativen förderen

Vereenzelt ginn et an eisen Dierfer nach „Grouss Botz“-Aktiounen gestart. Mir fannen dës Initiativen, déi vun de Bierger selwer ausginn, immens sympahtesch a wëllen datt d’Gemeng dës weider ënnerstëtzt an och an den aneren Uertschaften ureegt. D’Aarbecht vun den Awunner soll, beispillsweis duerch eng uschléissend Aktivitéit méi gewertschätzt ginn. Zousätzlech wëlle mer um „Dag vun der Ëmwelt“ (5. Juni) mat Aktiounen d’Awunner méi fir hir Ëmwelt sensibiliséieren.

Awunner, Veräiner a Betriiber, déi sech fir méi ëmweltfrëndlecht Wunnen interesséieren oder Initiativen proposéieren, fir déi der Ëmtwelt zegutt kommen, sollen vun der Gemeng beroden an no Méiglechkeet ënnerstëtzt ginn.

Lokal Produiten promouvéieren

Mir ënnerstëtzen gäeren eis lokal Produzenten a schléissen eis der Iddi un, eng zentral Plaz ze schaafen, wou lokal Produiten aus der Gemeng an dem Naturpark verkaaf kënne ginn. Fir dem Ausstiewen vun der Cliärrwer Foussgängerzon entgéint ze wierken an de Fokus op Produiten ze leeen, déi een net op all Eck fënnd, ënnerstëtze mer d’Iddi, fir d’Ariichte vun engem Butték an der Foussgängerzon, wou dës Produiten verkaaf kënne ginn.

Mir wëllen och d’Zesummenaarbecht am Naturpark Our intensivéieren. D’Gemeng soll reegelméisseg iwwerpréifen, op z.b. an der Grondschoul oder an aneren gemengeneegen Ariichtungen an Evenementer op lokal Produiten zeréckgegraff ka ginn.

 

Méi Participatiounsméiglechkeeten!

Eng weider Prioritéit vun de Piraten ass et d‘AwunnerInnen an déi grouss ewéi déi méi kleng Projete kloer vun Ufank un matanzebannen.
Et soll deemno eriwwer si mat der Politik déi vun uewen erof diktéiert gëtt a vill méi tëscht Gemeng an AwunnerInnen zesummegeschafft ginn. Mir proposéieren dofir reegelméisseg Biergerversammlungen.

Esou soll et an Zukunft normal sinn, datt een net eréischt iwwer ee Projet informéiert gëtt, wann e kuerz virum Vote steet, mee scho während der Entstehungsphas, sou datt Remarquen an Iddie mat Zäite kënne registréiert ginn. Och sollen d‘AwunnerInne mëttelfristeg selwer iwwert ee gewëssenen Deel vum Gemengebudget kënnen decidéieren.

Mir wëllen eis dofir asetzen, datt am Budget all Joer 10% fir Biergerprojeten reservéiert sinn: d’Awunner kënne Projeten proposéieren an doriwwer ofstëmmen.

Eng besser Informatiounspolitik

Grondviraussetzung fir méi Biergerparticatioun ass, datt all Bierger och richteg informéiert ass! Mir setzen eis fir méi eng kommunikativ an transparent Gemengepolitik an.

De Gemengebudget muss esou z.b. fir jiddwereen ganz einfach zougänglech sinn, virum Vote genee esou ewéi dono. D’Gemengerotssëtzungen solle live gestreamt an uschléissend op der Website vun der Gemeng archivéiert ginn. Doriwwer eraus fuerderen mir reegelméisseg Biergerversammlungen.

Cliärref muss sech als zoukënftegen #FutureHub vum Norden och an der Kommunikatioun mam Bierger dem digitalen Zäitalter upassen, fir esou sou vill wéi méiglech AwunnerInnen ze erreechen!

Eng besser Mobilitéit an eiser Gemeng

D’Mobilitéit ass am Norden e besonnesch wichtegt Thema,
leien d’Uertschaften dach dack méi wäit auseneen ewéi an aneren Géigenden am Land.
D’Pirate maachen sech dofir fir en Ausbau vun de verkéierstechneschen Infrastrukture staark, dëst am Respekt vun de lokale Bedierfnësser awer och vun enger nohalteger Entwécklung.

Mir begréissen et, datt déi laangjähreg Fuerderung no Nuetszich u Weekender ëmgesat gouf. Elo ass et un de Gemengen, fir nozezéien! Mir setzen eis fir Méiglechkeeten an, sou datt all eis Uertschaften eppes vun den Nuetszich hunn (z.b. e Latenightbus, deen d’Leit vun der Cliärrwer Gare an hir Uertschaft zréckbréngt).

Eng besser Mobilitéit fir eis Gemeng!
Iwwert Joerzéngten ass den RGTR-Busréseau an eisem Land, je no deemolegem Bedierfnës gewues a gewues, dobäi loung de Fokus ëmmer haaptsächlech dorobber, d’Leit séier an den Zentrum ze kréien.

Datt den historesch gewuessene Réseau haut net méi onbedéngt op d’Bedierfnësser vun de Bierger passt, ass mëttlerweil och beim Transportministère ukomm. De Minister Bausch huet dofir op senger Roadshow den 23. November 2016 zu Cliärref annoncéiert, den RGTR-Réseau op de Leescht ze huelen an dobäi d’Bierger matanzebannen.

Dësem Verspriechen ass d’Ëmfro-Kampagn luxmobil.lu gefollegt.
Mir stellen haut allerdéngs fest, datt dës Ëmfro sech just un eng begrenzten an zoufälleg ausgewielten Zuel vu Leit riicht, komplett onofhängeg dovunner wéi eng Transportmëttelen se benotzen.
D’Cliärrwer Piraten fäerte bei dëser Ëmfro, datt vill wichteg Meenungen a Proposen vu Bierger, déi direkt betraff sinn, esou iwwerhapt guer net wouer geholl ginn.

Mir lancéieren dofir eng eegen Ëmfro, fir d’Cliärrwer Leit no hirere Meenungen a Proposen ze froen.

Mir wäerten am Uschloss vun der Ëmfro d’Resultater publizéieren an d’Iddien dann och mat an eise Gemengewalprogramm huelen.
Domadder wëlle mer de Bedierfnësser vun den Awunner aus eiser Gemeng eng Plattform bidden an eis dofir asetzen, datt den neie Gemengerot sech fir dës Iddien bei der Reorganisatioun asetzt.

Eis Ëmfro fënnds de op hei!

Mir sinn der Meenung, datt haut an eisem dack routinéierten Alldaach de Sport ee wichteg Thema ass, dat net ze kuerz kommen dierf. Mir Piraten setzen eis zum Zil méi Sport an d’Gemeng ze bréngen, dëst andeems een lokal Sportshale méi ausgibeg notzt, Couren (Zumba, Danz,…) organiséiert esou wei och Sportsveräiner méi aktiv fërdert.