Mir sinn der Meenung, datt haut an eisem dack routinéierten Alldaach de Sport ee wichteg Thema ass, dat net ze kuerz kommen dierf. Mir Piraten setzen eis zum Zil méi Sport an d’Gemeng ze bréngen, dëst andeems een lokal Sportshale méi ausgibeg notzt, Couren (Zumba, Danz,…) organiséiert esou wei och Sportsveräiner méi aktiv fërdert.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.