Eise Programm a Kuerzvideoen erkläert!

Mir hunn op 16 Säiten eis Iddien fir méi en modernt, fairt an transparent Cliärref virgestallt. Fir iech awer firwëtzeg op eise komplette Programm ze maachen, stelle mir iech op eiser Facebook-Säit an insgesamt 4 Videoen d’Haaptthemen aus dësem Programm vir.

Hei fannt dir eis Videoen mat den dozougehéierende Programmen:


Video #1: Fir méi eng transparent Gemengepolitik!

Als Piratepartei setze mir eis fir eng beschtméiglechst Biergerbedeelegung an. Fir datt e Maximum u Leit sech awer beim Entscheedungsprozess an der Gemengepolitik abrénge kënnen, ass et eng onverzichtbar Virraussetzung, datt all Bierger och un all d’Informatiounen komme mussen, déi fir eng fundéiert Entscheedung noutwenneg sinn.


Video #2: E Cliärref mat méi Biergerbedeelegung

Mat enger transparenter Gemengepolitik ass och méi Biergerbedeelegung méiglech! Mir wëllen am nächste Gemengerot méi Biergerforen ureegen, 10% vum Budget fir Projeten vun de Bierger reservéiere loossen an per OpenAntrag d’Untreeg vun den Awunner op d’Dagesuerdnung setze loossen.


Video #3: eng besser Mobilitéit fir eis Fusiounsgemeng!

Nodeems am Joer 2011 aus de Gemengen Cliärref, Munzen an Hengescht déi nei Fusiounsgemeng Cliärref ervirgaangen ass, stelle mir haut, sechs Joer méi spéit fest, datt eis Uertschaften nach net ganz esou zesummegewuess sinn, ewéi een
sech dat hätt kënne virstellen.


Video #4: D’Jugend, d’Kultur an den Tourismus förderen!

D’Gemeng Cliärref wäert an den nächste Joeren ëmmer méi u Bedeitung gewannen. Grad mam neie Lycée „Edward Steichen“ an dem domadder anhirgoende Label „#Futurehub vum Norden“ wäert sech Cliärref enorm entwéckelen. Mir sinn der Meenung, datt een dëst elo schon proaktiv mat neien an innovativen Iddien begleeden a steiere soll.